لوگوی شورای صنفی دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دورۀ هفتم (خرداد نود و هشت تا کنون):