ویرگول نخستین نشریۀ دانشجویی-صنفی دانشگاه تهران پس از رویدادهای سال هشتاد و هشت است که فعالیت خود را از اردیبهشت نود و سه آغاز نمود. این نشریه متعلق به شورای صنفی دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.

 

شناسنامۀ رسمی دورۀ ششم ویرگول در حال حاضر بدین شرح است:

صادرکنندۀ مجوز: دانشگاه تهران

صاحب امتیاز: شورای صنفی دانشکدۀ علوم احتماعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: الهام اکرمیه 

سردبیر: نگار نیازمند

زمینۀ انتشار: صنفی-اجتماعی

دورۀ انتشار: گاهنامه